Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo đề nghị của tổ chức, cán nhân thành lập trường: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục thành lập (hoặc sáp nhập, chia tách) trường THCS tư thục Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS từ sổ gốc: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (cấp tiểu học và THCS) Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS tư thục: Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục giải thể trường THCS tư thục theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường Phòng GD&ĐT huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực